Vyjádření k situaci

29. 1. 2018 Rožnov pod Radhoštěm

Vyjádření k situaci

Prohlášení zástupkyně ředitele o situaci

na Střední škole zemědělské a přírodovědné v Rožnově pod Radhoštěm

 

 

Od 1. 9. 2017 nastoupil do funkce ředitele školy Ing. Jaroslav Mandula, který byl výběrovou komisí vybrán a doporučen zřizovateli Zlínského kraje jako jediný vhodný kandidát na post ředitele Střední školy zemědělské a přírodovědné.

Tomuto procesu však předcházely již od začátku roku 2017 kroky bývalého vedení školy, které vedly až k rozdělení kolektivu a jehož následky pociťujeme dodnes. Na funkci ředitele se totiž připravoval bývalý zástupce ing. Marek Bednařík, který byl v těchto snahách ředitelem ing. Jaroslavem Krčmářem všestranně podporován. Ostatním zájemcům o výběrové řízení bylo dáno jasně najevo, že jejich účast není žádoucí. Byli pomlouváni a očerňováni u zřizovatele školy i mezi žáky a veřejností, dokonce na ně byly posílány anonymní dopisy. Nového ředitele však nevolí zaměstnanci školy, do konkurzu se může přihlásit kdokoli a je pouze na rozhodnutí výběrové komise, koho považují za nejvhodnějšího kandidáta. A vedení Zlínského kraje jmenovalo do této funkce ing. Jaroslava Mandulu.

Hned na počátku jeho činnosti vznikl problém s přebíráním majetku, který odmítl  z důvodu nesrovnalostí ve výši několika milionů korun od bývalého ředitele převzít. Problém je nyní řešen Krajským úřadem Zlínského kraje. Nové vedení se po nástupu navíc potýkalo s řadou technických problémů, z nichž můžeme vzpomenout žalostný stav školního hospodářství, zatékání do střech, zastaralé vybavení internátu i školní budovy, problémy s internetem, atd. K tomu v průběhu podzimu přibyla ještě organizace oslav 120. výročí školy a Den otevřených dveří.

Škola, to však není jen ředitel, školu dělají také učitelé, žáci a provozní zaměstnanci. Vedení školy se však spolupráce se všemi nedočkalo. Právě ti učitelé, kteří byli v minulosti soustředěni kolem bývalého zástupce, napnuli všechny své síly ke kritice, neustálé kontrole každého rozhodnutí vedení školy. Hledání chyb, jejich zveličování a překrucování informací určitě nepřispěje nikomu ke klidné práci. Po jmenování a nástupu nového ředitele došlo k výměně zástupce ředitele a ke zrušení funkce zástupce pro praktickou výuku, (který se stal vedoucím praxí). I když nedošlo ze strany nového vedení školy k žádným dalším personálním ani organizačním změnám, byli tito učitelé se situací nespokojeni. Navíc do této „hry“ vtáhli studenty, jejich rodiče a také zemědělskou veřejnost Valašska. Celá situace vyvrcholila koncem listopadu, kdy v jednom týdnu, těsně před třídními schůzkami, podalo výpověď 5 učitelů z této skupiny. O svých výpovědích informovali rodiče na třídních schůzkách a vyvolali hysterii, takže někteří rodiče více než prospěch svých dětí řešili výpovědi těchto učitelů. Podle názoru mnohých učitelů právě v tomto období silně poklesla morálka některých studentů. Místo toho, aby se soustředili na učení a přípravu k maturitě, dopisují si s některými učiteli z této skupinky na facebooku. Student, který na facebooku familiárně oslovuje své učitele jako přátele a pak spolu s nimi kritizuje vedení školy, druhý den ve škole bude mít problém respektovat pravidla a všechny ostatní učitele včetně vedení školy. Z pedagogického hlediska je velmi problematické, když učitel udržuje s žáky po večerech facebookovou komunikaci. Jenže tímto způsobem je možno snadno získat oblibu studentů a zapojit je do boje proti vedení školy. Co na tom, že se studenti přestanou učit? Jejich neúspěch hodíme na vrub novému vedení a dokážeme, že jsme měli pravdu! Tito učitelé spolu s některými žáky informovali vedení kraje, krajské zastupitele a širokou veřejnost o situaci ve škole a zřejmě doufali, že zřizovatel zasáhne. Situaci ve škole zřizovatel opakovaně prověřoval a nebyly shledány důvody ke změnám ve vedení školy. Všechny výpovědi byly podány bez udání důvodu a bez jediného vysvětlení řediteli školy. Paradoxně tedy působí vyjádření odcházejících učitelů, že komunikace s ředitelem vázla. Co naopak lze dokázat, je prokazatelná vstřícnost (např. s bývalým zástupcem byl uzavřen pracovní poměr na dobu neurčitou, nikdo nedostal výpověď, osobní ohodnocení zůstalo stejné jako za bývalého vedení, příplatky za třídnictví rovněž, stejně tak se nezměnil počet hodin odborných praxí, nedošlo ke snížení pracovních úvazků, všichni dostali koncem roku odměny…).

Vedle práv má ale každý pracovník i své povinnosti. Pokud je neplní, je napomenut. To platí ve všech organizacích. V naší organizaci byly dva takové případy řešeny písemným napomenutím bez finančního postihu. Zmiňovaná skupina učitelů následně přikročila k výše zmíněným nátlakovým akcím, a když to nemělo efekt, tak k očerňování školy (např. otevřený dopis rodičům, který výchovná poradkyně šíří po sociálních sítích, články šířené místními tiskovými médii s aktivní spoluprací bývalého ředitele, šíření pomluv po městě i mezi odbornou veřejností). Tyto zprávy v médiích vytvářejí dojem, že ze školy odcházejí ti nejlepší a nejkvalitnější učitelé. Je to urážka těch 17 vysokoškolsky vzdělaných, aprobovaných pedagogů, kteří ve škole zůstávají, pracují dlouhou řadu let, mají dobré výsledky a mají zájem o to, aby se škola rozvíjela. A zatímco skupinka těch „nejlepších a nejoblíbenějších“ učitelů po Vánocích postupně onemocněla (v současnosti jsou 3 učitelé v pracovní neschopnosti a 2 učitelé na dovolené), jejich kolegové, kteří ve škole zůstávají, jsou zavaleni suplováním jejich vyučovacích hodin.

Vzniklou situaci vedení školy řeší, i když to není jednoduché. Jen málokterý učitel opustí své žáky v polovině roku a před maturitou. V současné době nastupují noví učitelé, kteří suplují za nemocné a postupně přebírají výuku jednotlivých předmětů. Jsou to učitelé v daných disciplínách vzdělaní a jejich aprobovanost je dokonce v průměru vyšší než u odcházejících učitelů. Prioritou vedení školy je, aby nebyl narušen vzdělávací proces a aby změny v učitelském sboru těsně před finálem studia neovlivnily výsledky maturit. Jsme si vědomi složité situace zvláště u maturantů a budeme se snažit jim vytvořit takové podmínky, aby svou zkoušku dospělosti zvládli co nejlépe. K tomu je ale nutná spolupráce všech – učitelů, studentů i rodičů. K tomu nepřispívá šíření negativních, nepravdivých a zkreslených informací v médiích a na sociálních sítích.

Vyzýváme naše kolegy, bývalého ředitele školy pana Krčmáře a další, pokud jim ještě záleží na budoucnosti školy, aby zanechali těchto svých aktivit v médiích, které školu poškozují. Zveme rodiče, pro které je škola otevřena k získání detailnějších informací a dotazů týkajících se studia jejich dětí. Vyzýváme žáky, aby se soustředili na studium, které je jejich úkolem, a nerozptylovali se řešením personálních otázek ve škole. Ujišťujeme nové uchazeče a jejich rodiče, že je naší snahou školu pozvednout, aby její výsledky byly lepší, než doposud, aby kolektiv byl opět jednotný a ve škole vládla nejen přátelská atmosféra, ale i řád.

 

 

 

 

Rožnov pod Radhoštěm, 29. 1. 2018

 

 

                                                                Ing. Bohuslava Pajurková

                                                             zástupkyně ředitele

SŠZePř Rožnov pod Radhoštěm

                                          

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

KONTAKTUJTE NÁS